استرس دشمن شماره یک دندانپزشکان

مطالعات اخیر در ادبیات دندانپزشکی نشان می دهد که دندانپزشکان در معرض انواع مختلف مشکلات جسمی و عاطفی مربوط به استرس هستند.این مشکل

خودکشی در کمین جوانان کانادایی

امروز در کانادا حدود 11 نفر زندگی خود را با خودکشی پایان خواهند داد. علاوه بر این، تقریبا 210 نفر دیگر تلاش خواهند کرد تا به زندگی خود پایان دهند.

ما قربانی زاده نشده ایم

عدم توانایی تشخیص رفتارهای نامناسب، تحمل زیاد بد رفتاری، انتظار بیش از حد از خود و کمال طلبی و عدم توانی دفاع از خود، بدون تردید از علایم

شرم، خشم و پرخاشگری

  در دو شماره گذشته سه واکنش دفاعی در برای مقابله با احساس شرم مورد بحث قرار گرفت.

Pages