اختلال شخصیت مرزی خاموش

آسیب شناسی روانی

سارا هرگز شبیه کسی نبود که بتوان او را برون گرا نامید او فردی بود نظاره گر بود و گوش دهنده. شاید بتوان گفت که او به...

اختلال انفجاری متناوب

آسیب شناسی روانی

اختلال انفجاری متناوب یک اختلال رفتاری است که با طغیان ناگهانی خشم آغاز شده و به دنبال آن واکنش نامناسب و بیش از حد...

سندرم اعتیاد خشک

آسیب شناسی روانی

وقتی فرد معتاد یا الکلی تصمیم می گیرد و تلاش می کند که اعتیادش را کنار بگذارد به میزان زیادی نسبت به آینده خوشبین است و...

اوج هراسی

آسیب شناسی روانی

ترس از کسب تجربه های شیرین، موفقیت آمیز، و لذت بخش فرا تر از محدوده‌ای خاص: آیا تا کنون پیش آمده که با همسر و یا یار...

لطفاً ترکم نکن - ترس از رها شدن یا ترک

آسیب شناسی روانی

ترس از رهاشدن: افرادی که در تله “ترکم نکن” گیر افتاده اند خیلی سریع وارد رابطه می شوند و به محض اینکه کوچکترین احساس...

انواع دام‌های زندگی - 2

آسیب شناسی روانی

در بخشهای پیشین در مورد دامهای زندگی، روشهای شناخت آنها و انواع دامها که یازده تا بود و شش تای آنها، به طور کوتاه بحث...

انواع دام‌های زندگی - 1

آسیب شناسی روانی

در شماره های قبل دامهای زندگی و نحوه درک و شناخت آنها مورد بحث قرار گرفت در ادامه، یازده دام زندگی طی دو مقاله ارایه می...

درک و شناخت دام‌های زندگی

آسیب شناسی روانی

همانگونه که در بخش قبلی مطرح شد دام های زندگی نحوه تفکر، احساس و رفتار ما را نسبت به خودمان و دیگران شکل می دهد. این...

تله‌های زندگی

آسیب شناسی روانی

- آیا شما هم در رابطه هایتان به طور مکرر به سمت کسانی کشیده می شوید که نسبت به شما سرد هستند و حتی در مورد افراد نزدیک...

تحمیل حجاب به زنان، تشویق مردان به تجاوز

آسیب شناسی روانی, تحلیلهای روانشناختی

تحلیل روانشناختی تحمیل حجاب و تاثیر آن بر روند رشد شخصیت زنان و مردان یکی از مهمترین موضوعها در روانشناسی رشد و تحول...

Pages