ما قربانی زاده نشده ایم

عدم توانایی تشخیص رفتارهای نامناسب، تحمل زیاد بد رفتاری، انتظار بیش از حد از خود و کمال طلبی و عدم توانی دفاع از خود، بدون تردید از علایم

تجاوز عاطفی

تجاوز عاطفی به معنی در هم شکستن مرزهای عاطفی است.

Pages