کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین)

کارگاهها

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین) Emotional Intelligence Training For Parenting آموزش هوش هیجانی اساس...

کارگاه تحلیل رفتار متقابل

کارگاهها

کارگاه تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis TA

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه

کارگاهها

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه Essential Steps to more Love and Intimacy عشق...

کارگاه تیپ شناسی

کارگاهها

کارگاه تیپ شناسی Personality Types آنچه در این کارگاه می آموزید می آموزید به قرار زیر است: ارزیابی و تشخیص تیپ شخصیتی...

کارگاه آموزشی برای افرادی که در جستجوی ازدواج یا رابطه پایدار هستند

کارگاهها

کارگاه آموزشی برای افرادی که در جستجوی ازدواج یا رابطه پایدار هستند Dating, Love and Relationship Workshop این که...

کارگاه ازدواج یا رابطه پایدار عشق پایدار

کارگاهها

کارگاه ازدواج یا رابطه پایدار عشق پایدار Long Lasing Love

هرگز عشقی را که می خواهم دریافت نمی کنم

عشق و رابطه

من عشقی بیش از آنچه اکنون دریافت می­کنم نیاز دارم، هیچ کس من را به خوبی درک نمی­کند، اغلب به افراد سردی جذب می­شوم که...

رقص نامبارک

عشق و رابطه

: نمادی از الگوی رابطه هم وابسته و خود شیفته  رقص کسی که هم وابسته است با یک فرد خود شیفته، رقصی ذاتا ناکارآمد و...

بی اعتمادی

عشق و رابطه

یعنی منتظرید مردم شما را آزار دهند یا مورد سوء استفاده قرار گیرید. فکر می کنید با خیانت، دروغ، به بازی گرفتن، تحقیر،...

اختلال انفجاری متناوب

آسیب شناسی روانی

اختلال انفجاری متناوب یک اختلال رفتاری است که با طغیان ناگهانی خشم آغاز شده و به دنبال آن واکنش نامناسب و بیش از حد...

Pages