پاسخ به نقد مقاله: تحلیل روانی اجتماعی از پدیده خشونت در فرهنگ و جامعه ایرانی تاریخ ۲۰۱۴/۰۱/۰۹

تحلیلهای روانشناختی

ضمن تشکر از خواننده محترم که وقت گذاشتند و مقاله تحلیل روانی اجتماعی پدیده خشونت در جامعه ایرانی راد تاریخ ۹ ژانویه...

تحلیل پدیده طلاق بر اساس دیدگاه تحلیل رفتار متقابل - مصاحبه با VOA

تحلیلهای روانشناختی

مقدمه از نظر روانشناسي اجتماعي، جامعه نيز مانند انسان داراي شخصيت است، لذا مي توان ابعاد حاکم بر شخصیت انسان را بر...

تحلیل روانی اجتماعی از پدیده خشونت در فرهنگ و جامعه ایرانی

تحلیلهای روانشناختی

مقدمه: شناخت گرایان رفتاری معتقدند که رفتار انسان ناشی از احساس اوست و هیجان تجربه شده، برخواسته از سیستم فکری و...

Pages

  • 1
  • 2