هوش هیجانی و جامعه ایرانی کانادا

ایرانیان مقیم کانادا از نظر هوش شناختی در سطح بالایی قراردارند با این وجود به نظر می رسد تا رسیدن به جایگاه واقعی خود درجامعه راه درازی د

نخبگان ناخشنون

چرا بسیاری از موفق ترین افراد گرفتار احساس تهی بودن و تنهایی هستند؟

Pages