تحلیل رفتار متقابل TA

سلامت روان

شاید شما هم گاهی از رفتارهای اطرافیانتان به شگفت آمده باشید. اگر با نظریه تحلیل رفتار متقابل ”اریک برن” آشنا باشید ،...

عوامل موثر بر شادکامی - 1

سلامت روان

یافته ها نشان می دهد که مردم شادمان خودشان آن را فراهم کرده اند و شادکامی امری تصادفی و یا ژنتیک و یا غیر انتخابی نیست...

شادی‌های بی‌انتهای کودکان را پاس داریم

سلامت روان

پرداختن به گذشته و دلواپس آينده بودن فرد را از زمان حال دور کرده و فرصت مشغول شدن به حال را از او سلب مي کند. اگر فرد...

مشاوره چیست؟ مشاور کیست؟ چه کسی نیاز به مشاوره دارد؟

سلامت روان

مشاوره بر اساس نظر متخصصان و نظریه پردازان این حرفه عبارت است یک رابطه روانشناسانه بین دو نفر که یک طرف این رابطه فردی...

Pages