• مشاوره خانواده
 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره در زمینه روابط جنسی
 • سوگ درمانی
 • درمان وسواس، افسردگی، اضطراب
 • روابط اجتماعی
 • مشاوره تحصیلی و شغلی
 • سلامت روان
 • مدیریت خشم و عصبانیت
 • بازسازی رابطه عاشقانه
 • مشاوره در زمینه میزان آمادگی روانی و خانوادگی برای مهاجرت
 • آموزش تغییر رفتار کودکان و نوجوانان
 • ارزیابی علل بی انگیزگی و افت تحصیلی و برنامه ریزی برای پیشرفت
 • ارزیابی و برنامه ریزی برای پرورش استعدادهای درخشان

و

 • مشاوره تلفنی
 • مشاوره اینترنتی، مشاوره سایبری