شادی‌های بی‌انتهای کودکان را پاس داریم

سلامت روان

پرداختن به گذشته و دلواپس آينده بودن فرد را از زمان حال دور کرده و فرصت مشغول شدن به حال را از او سلب مي کند. اگر فرد...

مشاوره چیست؟ مشاور کیست؟ چه کسی نیاز به مشاوره دارد؟

سلامت روان

مشاوره بر اساس نظر متخصصان و نظریه پردازان این حرفه عبارت است یک رابطه روانشناسانه بین دو نفر که یک طرف این رابطه فردی...

Pages