شادکامی و سلامت روان دو عامل مهم پیشگیری از جرم و بزه(۲)

اختلالات شخصیتی بالقوه جرم خیز
۱-اختلال شخصیت هیستریک
گرایش به بزهکاری در شخصیتهای هیستریک بیش از شخصیتهای بهنجار است چنانچه آمارها نشان می دهداحتمال ارتکاب جرم از سوی افرادی که مبتلا به این امر هستند بیش از افرادی است که مبتلا به این اختلال نیستند.
خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است. این قبیل افراد، بسیار تلقین‌پذیر بوده و در روابط بین‌فردی، بیش از حدِ متعارف، از خود صمیمیت نشان‌می‌دهند. تیپ‌های هیستریکال بسیار احساسی، برون‌گرا، شورانگیز، تابع امیال، ساده‌لوح، بی‌آلایش و غالباً جذاب هستند. علاوه‌بر جذاب بودن به‌ویژه در بین جنس مخالف مردم‌پسند نیز هستند.
این دسته افراد به دیگران وابسته‌بوده، تشنه‌ی توجه و محبت، رفتارهای نمایشی یا خشن و پرخاشگرانه و گاه مخاطره آمیز هستند اغراق در بیان مسائل، افسار گسیختگی هیجانی، احساسات ناپایدار( از عشق به نفرت و از غم به شادی)، خود‌محوری، ترس از تنهایی، اعتماد‌به‌نفس پایین، تلقین‌پذیری و زود باوری در آنها باعث می شود که به‌راحتی تحت تأثیر دیگران قرار‌گیرند، به‌راحتی فریب بخورند، به‌سرعت تحت تأثیر فضا و اشخاص قرار ‌گرفته به‌گونه‌ای که خود را از یاد ‌ببرند. تحریک‌پذیری بیش از اندازه، زود برانگیختگی و واکنش‌های تند‌و‌تیز و بیشتر از حد انتظار به محرک‌های محیطی این گونه شخصیت ها رامستعد انجام رفتارهای خارج از نرم اجتماع می کند.
۲- اختلال شخصیت مرزی
مهم تـریـن ویژگی های « شخصیت های مرزی » عبارت هستنـد از : بی ثباتی دائمی در روابط با افراد دیگر ، بی ثباتی در هویت و ارزیابی از خویشتن ، بی ثباتی در عواطف و رفتارهای ناگهانی و مهارنشدنی به ویژه به صورت تظاهر شدید خشم و پرخاشگری .
بدیهی است که ایـن بی ثباتی ها و ایـن فوران های خشم با روابط شغلی ، دوستی و زنـاشویی سازگاری نـدارد . آغـاز ایـن اختلال از اول جوانـی است و اگـر درمان نـشـود بـرای همیشـه ادامـه می یابـد و وخیم می شود .
عـوارض آن تنها بـه احساس ناراحتـی و رنـج محـدود نمی شود ، بلکـه به شکل صدمـه بـه خود ، خودکشی ، اعتیاد و ضرب و جرح اطرافیان نیز تظاهر می یابد . وضعیـت ایـن مبتلایان چنان است که گویی همیشه در بحران هستند . نوستان های خلقی در آنها شایع است . فـرد در یک لحظه مجادله گر و در لحظه بعد افسرده است . رفتار ایـن افراد ، پیش بینی ناپـذیـر و به میـزان زیـاد به زمینه ارتباط آنان با دیگران مرتبط است. ويژگي اصلي افراد مبتلا به اين اختلال; يعني «روابط ميان فردي بي ثبات» است. شخصيت هاي مرزي تقريبا هميشه به نظر مي رسد که در بحران و طوفان به سر مي برند. چرخش هاي سريع خلق در اينها شايع است: يک لحظه ممکن است نزاع طلب باشند، لحظه بعد افسرده و لحظه اي ديگر شاکي از اين که هيچ احساسي ندارند
احساس هاي مزمن کسالت و بي حوصلگي باعث مي شوند افراد مبتلا به اختلا ل شخصيت مرزي به دنبال تحريک باشند. ماجراي روابط آنها، تا اندازه اي اين جستجو براي تجربيات هيجاني شديد را نشان مي دهد. امکان دارد براي رفع کسالت به رفتارهاي تکانشي مانند ولخرجي هاي نسنجيده، رانندگي بي پروا، پرخوري، يا حتي دزدي از فروشگاه ها بپردازند. هيجان ناشي از اين فعاليت ها آنها را سرزنده مي کند.
اين افراد روابط عميق و پرتوقعي با ديگران برقرار مي کنند و ديگران را نمي توانند خاکستري ببينند، بلکه يا همه را خوب خوب مي دانند يا کاملا بد، این دسته از افراد مستعد ایجاد چرخه های خشونت هستند به طوری که فرد قربانی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند وقتی قربانی به دلیل آزارها از آنها فاصله می گیرد پشیمان شده و با عذر خواهی، التماس و حتی خرید هدایای گران قیمت خواهان بخشش می شوند ولی به محض این که رابطه می رود که بهبود یابد دوباره با رفتارهای آزارنده و خشن خود موجبات طرد خود را فراهم می آورد و این بازی ادامه دارد. این رفتار آنها باعث می شود که هرگز روابط صمیمانه ای را تجربه نکنند و خود را غریبه و تنها احساس ‌کنند آنها خود را عضوی از جامعه به حساب نمی آ‌ورند و معتقدند که مردم آنها را درک نمی‌کنند.